CENNík služieb

Odborné posúdenie literárneho textu

prečítanie, poznámky priamo do textu s navrhovanými zmenami, silnými a slabými stránkami textu, vrátane hodinovej konzultácie osobne alebo online (skype)

Cena: 150,-€ (pri texte v rozsahu do 150 normostrán)

Po absolvovovaní minimálne jedného workshopu Literárneho domu máte na túto službu zľavu 50,- €

Literárny koučing

Dlhodobé vedenie autora k cieľu – napísaniu knihy, nastavenie krátkodobých aj dlhodobých cieľov, motivácia, deaktivácia autorských blokov, priebežné posudzovanie textu (kapitol) s návodom na odstránenie logických chýb v texte, kreatívne úlohy, podporné zázemie

Dlhodobý kontrakt (minimálne na 1 rok), pravidelné stretávanie

Cena: 59,-€/1,5 hodiny

Jazyková korektúra

Oprava gramatických a jednoduchých štylistických chýb v texte, vyznačenie pravidelne sa opakujúcich a vatových slov.

Cena sa stanoví po vyhotovení odborného posudku a podľa stavu konkrétneho textu.

Cena je od 5€/normostranu

Editorské práce

Redigovanie textu, kontrola logiky, motívov a postáv, štylistické úpravy a poznámky, ako treba text rozšíriť alebo skrátiť v druhej verzii textu.

Cena sa stanoví po vyhotovení odborného posudku a podľa stavu konkrétneho textu.

Cena je od 8€/normostranu

Editorské práce + jazyková korektúra

Redigovanie textu, kontrola logiky, motívov a postáv, štylistické úpravy a poznámky, kde má text svoje slabé a silné miesta, ako treba text upraviť v druhej verzii. Oprava gramatických a jednoduchých štylistických chýb v texte, vyznačenie pravidelne sa opakujúcich a vatových slov.

V cene je 1x editovanie a jazyková korektúra, 1. korektúra (po zalomení od grafika), 2. korektúra (po grafických úpravách)

Cena sa stanoví po vyhotovení odborného posudku a podľa stavu konkrétneho textu.

Cena je od 12€/normostranu

Služby literárneho agenta

Spolupráca pri nastavovaní dlhodobých cieľov autora, podpora pri finalizácii knihy pred odovzdaním do vydavateľstva, prípadne vydávaní knihy, nastavenie budovania autorskej značky, marketing predaja knihy, komunikácia s vydavateľstvami, tlačiarňami a distribučnými spoločnosťami, nastavené podľa individuálnej dohody a potreby s konkrétnym klientom.

Cena sa stanoví individuálne po vzájomnej dohode.

Séria workshopov Ako napísať knihu

Šesťdielny cyklus na seba nadväzujúcich workshopov, ktorý vás dovedie k vytúženému cieľu: napísať, vydať a úspešne predať vlastnú knihu.

Aktuálnu ponuku a cenu nájdete tu.

Knihy sú ľuďom to, čo krídla vtákom.

Puškin